Захтеви

         Захтеви се предају лично у ЈП ”Ковин-гас” Ковин или путем поште, а може и електронским путем са валидним електронским потписом на нашу е-пошту.

  1. Захтев за измештање гасног приључка
  2. Захтев за обуставу природног гаса (плаћање таксе од 372,45 динара)
  3. Захтев за проширење капацитета
  4. Захтев за поновно прикључење објекта на ДГМ
  5. Захтев за прикључење објекта на ДГМ
  6. Захтев за технички преглед унутрашње гасне инсталације