Лиценца за обављање енергетске делатности дистрибуција и управаљање дистрибутивним системом за природни гас