Основни подаци

  1. Подаци за индентификацију:
Пун назив предузећаЈавно предузеће за послове дистрибуције гаса “Ковин-гас” Ковин
Скраћени називЈП “Ковин-гас” Ковин
Подаци о седишту:
Назив општине
Место и поштански број
Улица и број
Број телефона
Број факса
Е-маил
Ковин
Ковин 26220
Светозара Марковића 15
013/745-805
013/745-806
office@kovin-gas.co.rs
Порески идентификациони број(ПИБ)101406167
Матични број08646538
Шифра делатности3522
РегистрацијаТрговински суд у Панчеву 11-6229
РегистрацијаАгенција за привредне регисртре БД.53458/2005 од 08.07.2005.године
  1. Подаци о текућим рачунима код банака:
Назив банке:Број текућег рачуна:
Банка Интеса160-43480-04
Војвођанска банка355-1057944-39
Комерцијална банка205-65521-47
Поштанска Штедионица200-2288960101844-80
  1. Одговорно лице: Вук Вуковић, директор
  2. Обвезник ПДВ-а: ДА

Број потврде о извршеном евидентирању: 133538703