Obaveštenje o uvođenje naknade za unapređenje energetske efikasnosti

Poštovani kupci prirodnog gasa ,

Obaveštavamo Vas da je na osnovu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara (Službeni glasnik RS broj 95 od 8.12.2018.) donet Pravilnik o obrascu prijave evidencije obveznika naknade za unapređenje energetske efikasnosti ( Službeni glasnik brojRS broj 41 od 11.6.2019.) , čijom primenom od 1.7. 2019. godine počinje obračun naknade za unapređenje energetske efikasnosti.

Osnovica za obračun naknade za unapređenje energetske efikasnosti je isporučena količina prirodnog gasa na mestu isporuke krajnjem kupcu , u metrima kubnim (m3) svedenim na standardne uslove ( isporučena količina) i iznosi 0,15 dinara po m3. Na ovu naknadu se obračunava i porez na dodatu vrednost po nižoj stopi od 10%.

U skladu sa navedenim obaveštavamo Vas da će računi za isporučeni prirodni gas biti veći za 0,165 dinara po m3.

 

JP KOVIN-GAS