Увођења гаса

Од почетка ове године ступио је нови ценовник за увођења гаса и то за типске прикључке. У категорију типских прикључака спадају прикључци од 4, 6 и 10 m3/h, а остали прикључци се обрачунавају за сваки случај понаособ.

Ценовник типских прикључака можете наћи овде 

ПОСТУПАК
радњи при изради гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације

Подношење било каквог захтева у складу са Законом о планирању и изградњи врши се преко обједињене процедуре преко Централног информационог система (ЦИС).

Овде ћемо дати два примера прикључења на дистрибутивну гасну мрежу на којој дистрибуцију врши ЈП ”Ковин-гас” Ковин у складу са Законом о планирању и изградњи:

       A) Коме је урађен кућни гасни прикључак и

       Б) Коме се објекат прикључује на дистрибутивну гасну мрежу

А) Коме је урађен кућни гасни прикључак (ко га поседује на својој парцели)

Код овог примера је процедура је другачија, а из разлога јер је објекат прикључен на дистрибутивну гасну мрежу  и потребно је добити ”Одобрење за извођење радова на унутрашњој гасној инсталацији” од државног органа (општине) у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи.

  • Да би се добило ”Одобрење за извођење радова на унутрашњој гасној инсталацији” потребно је да се уради Идејни пројекат (ИДП), а њега мора урадити Одговорни пројектант за машинске инсталације који поседује одговарајућу лиценцу прописано Законом.
  • Одговорног пројектанта ангажује инвеститор (власник објекта) и са њим утврђује своје захтеве, где жели у објекту да има гасна трошила и у које сврхе жели да користи гас.
  • Након тога је потребно да инвеститор да ”Пуномоћје или Овлашћење” Одговорном пројектанту да може за њега и у његово име предузимати одговарајуће правне радње код надлежних имаоца јавних овлашћења за добијање одговарајућих сагласности као и подношење Захтева органу надлежном за издавање ”Одобрења за извођење радова на унутрашњој гасној инсталацији”.
  • Подношење Захтева може урадити и сам инвеститор уз сертификован електронски потпис.
  • Када се добије ”Одобрења за извођење радова на унутрашњој гасној инсталацији” од надлежног државног органа може се кренути са извођењем радова на унутрашњој гасној инсталацији (Законом је прописано да то мора бити Одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом).
  • У следећем кораку је потребно да се Идејни пројекат (ИДП) одштампа у два примерка на папиру са свим Решењима и да се повеже јемствеником. Уз Захтев за технички преглед унутрашње гасне инсталације прилажу се ИДП са решењима, Зелени картон са подацима о унутрашњој гасној инсталацији као и са изометријском шемом са потписом и печатом одговорног извођача радова.
  • Код подношења Захтева за технички преглед унутрашње гасне инсталације, потписује се Уговор о извођењу радова (ако постоје радови) и Уговор о испоруци природног гаса са тарафним купцима.
 • На крају, комисија ЈП ”Ковин-гас” која је сачињена од 3 (три) члана, долази код инвеститора и контролише извођење радова на унутрашњој гасној инсталацији, да ли је урађена у складу са ИДП и Правилницима који регулишу ову област.

По добијању позитивног мишљења од чланова комисије, ЈП ”Ковин-гас” Ковин даје Решење о употреби унутрашње гасне инсталације за дати објекат где се од тог дана врши испорука природног гаса.

Б) Коме се објекат прикључује на дистрибутивну гасну мрежу

Код овог примера је процедура другачија и мора се испунити комплетна процедура када се гради нов објекат који прописује Закон о планирању и изградњи, а складу са чланом 145.

  • Да би се добили ”Локацијски услови за изградњу кућног гасног прикључка са унутрашњом гасном инсталацијом” потребно је да се прво уради Идејно решење (ИДР) где ће се на основу њега добити Локацисјки услови. ИДР мора урадити Одговорни пројектант за машинске инсталације који поседује одговарајућу лиценцу прописано Законом.
  • Одговорног пројектанта ангажује инвеститор (власник објекта) и са њим утврђује своје захтеве, где жели у објекту да има гасна трошила и у које сврхе жели да користи гас.
  • Након тога је потребно да инвеститор да ”Пуномоћје или Овлашћење” Одговорном пројектанту да може за њега и у његово име предузимати одговарајуће правне радње код надлежних имаоца јавних овлашћења за добијање одговарајућих сагласности као и подношење Захтева органу надлежном за издавање ”Одобрења за извођење радова на унутрашној гасној инсталацији”.
 • Ангажује се Геометар да уради катастартко-топографски план (КТП) за дату парцелу, а који се саставни део Идејног решења (ИДР)
 • Након издавања Локацијских услова израђује се Идејни пројекат (ИДП) ), а њега мора урадити Одговорни пројектант за машинске инсталације који поседује одговарајућу лиценцу прописано Законом да би се добило ”Одобрење за извођење радова на унутрашној гасној инсталацији”.
 • Подношење Захтева може урадити и сам инвеститор уз сертификован електронски потпис.
 • Када се добије ”Одобрења за извођење радова на унутрашној гасној инсталацији” од надлежног државног органа може се кренути са извођењем радова на унутрашњој гасној инсталацији (Законом је прописано да то мора бити Одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом).
 • У следећем кораку је потребно да се Идејни пројекат (ИДП) одштампа у два примерка на папиру са свим Решењима и да се повеже јемствеником. Уз Захтев за технички преглед унутрашње гасне инсталације ЈП ”Ковин-гасу” прилажу се ИДП са решењима, Зелени картон са подацима о унутрашњој гасној инсталацији као и са изометријском шемом са потписом и печатом одговорног извођача радова.
 • У међувремену ивенститор ангажује одговорног извођача радова машинских инсталација који израђује унутрашњу гасну инсталацију у складу са пројектом и врши испитивање на чврстоћу и непропусност.
 • Код подношења Захтева ЈП ”Ковин-гасу” за технички преглед унутрашње гасне инсталације, инвеститор потписују Уговор о извођењу радова и Уговор о испоруци природног гаса са тарафним купцима.
 • ЈП ”Ковин-гас” Ковин након провере испуњености услова ради прикључења објекта на дистрибутивну гасни систем и са инвеститор се договара о времену прикључења као и припремања грађевинских радова (ископ) за само прикључење.
 • На крају, комисија ЈП ”Ковин-гас” која је сачињена од 3 (три) члана, долази код инвеститора и контролише извођење радова на унутрашњој гасној инсталацији, да ли је урађена у складу са ИДП и Правилницима који регулишу ову област.

По добијању позитивног мишљења од чланова комисије, ЈП ”Ковин-гас” Ковин даје Решење о употреби унутрашње гасне инсталације за дати објекат где се од тог дана врши испорука природног гаса.

ЈП ”Ковин-гас” Ковин