Uvođenja gasa

Od početka ove godine stupio je novi cenovnik za uvođenja gasa i to za tipske priključke. U kategoriju tipskih priključaka spadaju priključci od 4, 6 i 10 m3/h, a ostali priključci se obračunavaju za svaki slučaj ponaosob.

Cenovnik tipskih priključaka možete naći ovde 

POSTUPAK
radnji pri izradi gasnog priključka i unutrašnje gasne instalacije

Podnošenje bilo kakvog zahteva u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji vrši se preko objedinjene procedure preko Centralnog informacionog sistema (CIS).

Ovde ćemo dati dva primera priključenja na distributivnu gasnu mrežu na kojoj distribuciju vrši JP ”Kovin-gas” Kovin u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji:

       A) Kome je urađen kućni gasni priključak i

       B) Kome se objekat priključuje na distributivnu gasnu mrežu

A) Kome je urađen kućni gasni priključak (ko ga poseduje na svojoj parceli)

Kod ovog primera je procedura je drugačija, a iz razloga jer je objekat priključen na distributivnu gasnu mrežu  i potrebno je dobiti ”Odobrenje za izvođenje radova na unutrašnjoj gasnoj instalaciji” od državnog organa (opštine) u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji.

  • Da bi se dobilo ”Odobrenje za izvođenje radova na unutrašnjoj gasnoj instalaciji” potrebno je da se uradi Idejni projekat (IDP), a njega mora uraditi Odgovorni projektant za mašinske instalacije koji poseduje odgovarajuću licencu propisano Zakonom.
  • Odgovornog projektanta angažuje investitor (vlasnik objekta) i sa njim utvrđuje svoje zahteve, gde želi u objektu da ima gasna trošila i u koje svrhe želi da koristi gas.
  • Nakon toga je potrebno da investitor da ”Punomoćje ili Ovlašćenje” Odgovornom projektantu da može za njega i u njegovo ime preduzimati odgovarajuće pravne radnje kod nadležnih imaoca javnih ovlašćenja za dobijanje odgovarajućih saglasnosti kao i podnošenje Zahteva organu nadležnom za izdavanje ”Odobrenja za izvođenje radova na unutrašnjoj gasnoj instalaciji”.
  • Podnošenje Zahteva može uraditi i sam investitor uz sertifikovan elektronski potpis.
  • Kada se dobije ”Odobrenja za izvođenje radova na unutrašnjoj gasnoj instalaciji” od nadležnog državnog organa može se krenuti sa izvođenjem radova na unutrašnjoj gasnoj instalaciji (Zakonom je propisano da to mora biti Odgovorni izvođač radova sa odgovarajućom licencom).
  • U sledećem koraku je potrebno da se Idejni projekat (IDP) odštampa u dva primerka na papiru sa svim Rešenjima i da se poveže jemstvenikom. Uz Zahtev za tehnički pregled unutrašnje gasne instalacije prilažu se IDP sa rešenjima, Zeleni karton sa podacima o unutrašnjoj gasnoj instalaciji kao i sa izometrijskom šemom sa potpisom i pečatom odgovornog izvođača radova.
  • Kod podnošenja Zahteva za tehnički pregled unutrašnje gasne instalacije, potpisuje se Ugovor o izvođenju radova (ako postoje radovi) i Ugovor o isporuci prirodnog gasa sa tarafnim kupcima.
 • Na kraju, komisija JP ”Kovin-gas” koja je sačinjena od 3 (tri) člana, dolazi kod investitora i kontroliše izvođenje radova na unutrašnjoj gasnoj instalaciji, da li je urađena u skladu sa IDP i Pravilnicima koji regulišu ovu oblast.

Po dobijanju pozitivnog mišljenja od članova komisije, JP ”Kovin-gas” Kovin daje Rešenje o upotrebi unutrašnje gasne instalacije za dati objekat gde se od tog dana vrši isporuka prirodnog gasa.

B) Kome se objekat priključuje na distributivnu gasnu mrežu

Kod ovog primera je procedura drugačija i mora se ispuniti kompletna procedura kada se gradi nov objekat koji propisuje Zakon o planiranju i izgradnji, a skladu sa članom 145.

  • Da bi se dobili ”Lokacijski uslovi za izgradnju kućnog gasnog priključka sa unutrašnjom gasnom instalacijom” potrebno je da se prvo uradi Idejno rešenje (IDR) gde će se na osnovu njega dobiti Lokacisjki uslovi. IDR mora uraditi Odgovorni projektant za mašinske instalacije koji poseduje odgovarajuću licencu propisano Zakonom.
  • Odgovornog projektanta angažuje investitor (vlasnik objekta) i sa njim utvrđuje svoje zahteve, gde želi u objektu da ima gasna trošila i u koje svrhe želi da koristi gas.
  • Nakon toga je potrebno da investitor da ”Punomoćje ili Ovlašćenje” Odgovornom projektantu da može za njega i u njegovo ime preduzimati odgovarajuće pravne radnje kod nadležnih imaoca javnih ovlašćenja za dobijanje odgovarajućih saglasnosti kao i podnošenje Zahteva organu nadležnom za izdavanje ”Odobrenja za izvođenje radova na unutrašnoj gasnoj instalaciji”.
 • Angažuje se Geometar da uradi katastartko-topografski plan (KTP) za datu parcelu, a koji se sastavni deo Idejnog rešenja (IDR)
 • Nakon izdavanja Lokacijskih uslova izrađuje se Idejni projekat (IDP) ), a njega mora uraditi Odgovorni projektant za mašinske instalacije koji poseduje odgovarajuću licencu propisano Zakonom da bi se dobilo ”Odobrenje za izvođenje radova na unutrašnoj gasnoj instalaciji”.
 • Podnošenje Zahteva može uraditi i sam investitor uz sertifikovan elektronski potpis.
 • Kada se dobije ”Odobrenja za izvođenje radova na unutrašnoj gasnoj instalaciji” od nadležnog državnog organa može se krenuti sa izvođenjem radova na unutrašnjoj gasnoj instalaciji (Zakonom je propisano da to mora biti Odgovorni izvođač radova sa odgovarajućom licencom).
 • U sledećem koraku je potrebno da se Idejni projekat (IDP) odštampa u dva primerka na papiru sa svim Rešenjima i da se poveže jemstvenikom. Uz Zahtev za tehnički pregled unutrašnje gasne instalacije JP ”Kovin-gasu” prilažu se IDP sa rešenjima, Zeleni karton sa podacima o unutrašnjoj gasnoj instalaciji kao i sa izometrijskom šemom sa potpisom i pečatom odgovornog izvođača radova.
 • U međuvremenu ivenstitor angažuje odgovornog izvođača radova mašinskih instalacija koji izrađuje unutrašnju gasnu instalaciju u skladu sa projektom i vrši ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost.
 • Kod podnošenja Zahteva JP ”Kovin-gasu” za tehnički pregled unutrašnje gasne instalacije, investitor potpisuju Ugovor o izvođenju radova i Ugovor o isporuci prirodnog gasa sa tarafnim kupcima.
 • JP ”Kovin-gas” Kovin nakon provere ispunjenosti uslova radi priključenja objekta na distributivnu gasni sistem i sa investitor se dogovara o vremenu priključenja kao i pripremanja građevinskih radova (iskop) za samo priključenje.
 • Na kraju, komisija JP ”Kovin-gas” koja je sačinjena od 3 (tri) člana, dolazi kod investitora i kontroliše izvođenje radova na unutrašnjoj gasnoj instalaciji, da li je urađena u skladu sa IDP i Pravilnicima koji regulišu ovu oblast.

Po dobijanju pozitivnog mišljenja od članova komisije, JP ”Kovin-gas” Kovin daje Rešenje o upotrebi unutrašnje gasne instalacije za dati objekat gde se od tog dana vrši isporuka prirodnog gasa.

JP ”Kovin-gas” Kovin